Stokke ungdomsskole

Hovedentreprise tiltaksklasse 2.

Entreprisen omfattet rivning av eksisterende skolefløy og garasjer til sammen ca 1.100 m2 og nybygg i 3 etasjer med ett samlet areal på ca 4.100 m2 BTA, samt opparbeidelse av eksisterende skolegård med gartnerarbeid ca 5.000 m2. Det var full drift i eksisterende skole når byggearbeidene pågikk og det var samarbeid med skole i forhold til støy ved undervisning og sikkerhet til nysgjerrige barn på utsiden av gjerdet.

Grunnarbeider med omlegging av høyspent, nytt overvannssystem, fordrøyningsbasseng og nye stikkledninger.
Peling til fjell med betongpeler og stålkjernepeler til sammen ca 3.000 lm, Forskaling bærevegger, sjakter og avstivende dekker ca 2.500 m2, betong ca 950 m3, armering ca 110 tonn, tømmer yttervegger ca 1.900 m2, tømmer innvendige lyd og brannskille vegger ca 3.800 m2, bæresystem i stål ca 102 tonn, hulldekker i 2 etasjer ca 3.600 m2, lettak ca 500 m2, utvendig forblending ca 1.500 m2

Fakta om prosjektet

Adresse:
Gnr/bnr 58/125 og 58/395, Ragnhildrødveien 1, 3160 Stokke.

Referanseperson:
Gullik E Bråthen 907 36 199 mail: gullik@gullik.no
Spir Arkitekter Katrine Jakobsen 913 03 773

Oppdragsgiver
Stokke kommune

Utførelsesår:
2016-2017 Pågår

Kontraktssum eks mva: 
ca 60 mill