Jotun ny malingfabrikk

Prosjektet var plassert i tiltaksklasse KUT/UTF 3 og ble ivaretatt av Bygg og Maskin as

Utførelse og kompleksitet
Bygningsmessig utførelse av fabrikk, kontor bygg og atrium i glass i 4 etasjer som forbinder ny og gammel bebyggelse. Til sammen ca 10.000 m2 BTA, kontraktsum generalentreprise ca 140.000 mill med en sluttsum på ca 180 mill eks avgift.

Kontordel på 4 etasjer, ca 3.500 BTA med møterom, åpent atrium i 4 etasjer med mye glass, glassheis, slipt betong overflater og tekniske rom samt, fabrikkbygning i 2- 4 etasjer ca 6.500 BTA, inklusive tekniske installasjoner. Det var strenge krav til kvalitet, dette bygget skulle være det mest moderne Jotun hadde bygget og skulle brukes som ett utstillingsvindu for framtidige prosjekter Jotun skulle bygge i utlandet.

Kontrakt var med Bygg og Maskin as ble gjennomført i samarbeid med ett mindre entreprenørfirma for å ha nok utførelseskapasitet. Bygg og Maskins funksjon i prosjektet var prosjektansvarlig, prosjektleder og av 1 av 2 anleggsleder am utførelse. HMS funksjon for hele prosjektet, ca 400 mill eks avgift inklusive prosessinstallasjoner ble håndtert av oss.
Utvendige arbeider besto av opp arbeidelse av område på ca 10.000 m2 med asfalt, støttemurer og opparbeidelse av grøntområder.
Store deler av eksisterende ledningsanlegg ble sanert og nytt vann, avløp og overvann ble lagt.
Ny 400 mm overvannsledning ble lagt til sjøen ca 500 m unna.

Overordnet ansvar for kontroll

Overordnet ansvar for kontroll klasse 3 med ansvar for helhetlig og tverrfaglig kontroll av at utførelse, var i tråd med de krav som stilles til gjennomføring av kontroll etter §§ 14-6 og 14-7 i SAK, samt at relevante standarder og produktdetaljblad ligger til grunn for prosjektering og utførelse. Kontrollen av utførelse ble foretatt innen alle fagområder foretaket selv besatt kompetanse, og hvor en benyttet seg av innleid arbeidskraft, på fagområder der foretaket har kompetanse til å styre underleverandør av kontrolloppgaver. Byggets gr.fl. ca 6.000 m2 fordelt på 2 – 4 et. I fabrikk og 4 et i kontorer, totalt ca 10.000 m2 BTA

Fakta om prosjektet

Adresse:
Gnr 11/2, tiltakshaver Jotun AS

Referanseperson:
Jotuns prosjektleder: Jon Hjartland 971 68 517 mail:jon.hjartland@jotun.no
Arkitekt: Børve og Borchsenius Tor Kindberg 915 95 152 mail:tor.kindberg@ark-bb.no

Ferdigattest:
2013

Kontraktssum eks mva: 
ca 17 mill