ÅPENHETSLOVEN I BYGG OG MASKIN AS

ÅPENHETSLOVEN I BYGG OG MASKIN AS JUNI 2023
1. INNLEDNING
Samfunnsansvar og ryddige forhold er og har alltid vært sentrale styringsprinsipper for Bygg og Maskin
AS (heretter Bygg og Maskin). Dette gjelder ikke bare i vårt forhold til kunder og samarbeidspartnere,
men også overfor våre ansatte, våre underleverandører og deres ansatte og i forholdet til andre parter
og interesser vi påvirker.
Å sørge for at vi i vår virksomhet ikke risikerer faktiske eller potensielle negative konsekvenser for
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold har derfor alltid vært naturlig for
oss.
Etter ikrafttredelsen av Åpenhetsloven 1. juli 2022 har vi ytterligere formalisert og systematisert vårt
arbeid med disse spørsmålene. I denne redegjørelsen oppsummerer vi status for vårt arbeide. Senest
30. juni 2023 publiserer vår første redegjørelse utarbeidet i henhold til Åpenhetsloven § 5.

2. KORT OM VIRKSOMHETEN
Bygg og Maskin as er en lokal bygg- og anleggsentreprenør i Sandefjord. Selskapet gjennomfører
oppdrag fra mindre vedlikehold til større entrepriser og har både private og offentlige kunder.
Driftsområde er i hovedsak hoved – og totalentrepriser med markedsområde Vestfold
Prognosen for 2023 er en omsetning på ca. NOK 180 millioner, hvorav anleggsvirksomheten utgjør ca.
10 % og resterende fra bygg-entreprenør- og vedlikeholds virksomheten.
Pr juni 2023 hadde selskapet 44 fast ansatte. I tillegg kjøper selskapet tjenester fra andre ved behov.

3. VÅRT ARBEID MED RISIKOVURDERINGER OG VÅRE FUNN
Etter ikrafttredelsen av Åpenhetsloven har Bygg og Maskin systematisert og formalisert risiko- og
aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Arbeidet med åpenhetsloven er koordinert på bransjenivå hos NHO og BNL.
Våre rutiner og retningslinjer er forankret hos daglig leder og i styret.
I tillegg til vårt kontinuerlige arbeid i hverdagen, særlig knyttet til å sikre anstendige arbeidsforhold
gjennomfører selskapets administrasjon en egen vurdering en gang i halvåret ved gjennomgang av alle
avviksrapporter. Vurderingen inkluderer løpende evaluering av tidligere iverksatte tiltak og
identifiserte risikoforhold. Resultatet av disse vurderingene presenteres for alle ansatte og
gjennomgås av styret, også dette en gang i halvåret. Det har foreløpig ikke vært avdekket negative
konsekvenser.
Det er vår vurdering at risikoen for at vi medvirker til faktiske eller potensielle negative konsekvenser
for grunnleggende menneskerettigheter er svært lav.
Det klart viktigste risikoområdet for oss er at det hos våre underleverandører foreligger forhold som
bryter med kravet til anstendige arbeidsforhold. Ved inngåelse av kontrakter med leverandører har vi
innarbeidet rutiner og sjekklister for at intensjonen i loven følges.
For å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlige risiko for konsekvenser bygger
vi på kartlegging av informasjon i Startbank, Achilles og tilsvarende tilgjengelige anerkjente registrer.

4. YTTERLIGERE INFORMASJON
Åpenhetsloven gir enhver rett på informasjon fra oss knyttet til hvordan vi håndterer faktiske og mulige
negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til de tjenestene vi tilbyr.
Dersom det er spørsmål knyttet til dette, ber vi om å bli kontaktet på følgende epostadresse:
firmapost@byggogmaskin.no.

 

 

Helge Skjelby                                                                                                    Thorbjørn Larsen
Daglig leder og styremedlem                                                                                Styreformann

Julius S Kristoffersen                                                                                      Marius Svendsvoll Langnes
Styremedlem                                                                                                        Styremedlem