ÅPENHETSLOVEN I BYGG OG MASKIN AS

ÅPENHETSLOVEN I BYGG OG MASKIN AS

1. INNLEDNING
Samfunnsansvar og ryddige forhold er og har alltid vært sentrale styringsprinsipper for Bygg og Maskin AS (heretter Bygg og Maskin). Dette gjelder ikke bare i vårt forhold til kunder og samarbeidspartnere, men også overfor våre ansatte, våre underleverandører og deres ansatte og i forholdet til andre parter og interesser vi påvirker.
Å sørge for at vi i vår virksomhet ikke risikerer faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold har derfor alltid vært naturlig for oss.

Etter ikrafttredelsen av Åpenhetsloven 1. juli 2022 har vi ytterligere formalisert og systematisert vårt arbeid med disse spørsmålene. I denne redegjørelsen oppsummerer vi status for vårt arbeide. Senest 30. juni 2023 vil vi publisere vår første redegjørelse utarbeidet i henhold til Åpenhetsloven § 5.

2. KORT OM VIRKSOMHETEN
Bygg og Maskin er en av de største bygg- og anleggsentreprenørene i Sandefjord. Selskapet gjennomfører oppdrag fra mindre vedlikehold til større totalentrepriser. Vi har både private og offentlige kunder.
I 2022 omsatte Bygg og Maskin for ca. NOK 220 millioner, hvorav anleggsvirksomheten utgjorde ca. 10% prosent og resterende fra bygg-entreprenør- og vedlikeholdsvirksomheten.
Ved årsskiftet 2022/2023 hadde selskapet 44 fast ansatte. I tillegg kjøper selskapet tjenester fra andre ved behov.

3. VÅRT ARBEID MED RISIKOVURDERINGER OG VÅRE FUNN
Etter ikrafttredelsen av Åpenhetsloven har Bygg og Maskin systematisert og formalisert våre risiko- og aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, basert på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Retningslinjene kan leses her: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/oecd_ncp/oecd-retningslinjer-flernasjonale-selskaper201307.pdf.
I tillegg til vårt kontinuerlige arbeid i hverdagen, særlig knyttet til å sikre anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder, gjennomfører selskapets administrasjon en egen risikovurdering en gang i halvåret. Risikovurderingen inkluderer løpende evaluering av tidligere iverksatte tiltak og identifiserte risikoforhold. Resultatet av disse vurderingene presenteres for og gjennomgås av styret, også dette en gang i halvåret.

Det er vår vurdering at risikoen for at vi medvirker til faktiske eller potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter er svært lav.
Det klart viktigste risikoområdet for oss er risikoen for at det hos våre underleverandører foreligger forhold som bryter med kravet til anstendige arbeidsforhold. Vi har allerede over mange år jobbet aktivt med denne problemstillingen, og følger opp både våre underleverandører og deres ansatte for å minimere risikoen ytterligere. Ved inngåelse av kontrakter med leverandører har innarbeidet rutiner og sjekklister for at intensjonen i loven.

4. YTTERLIGERE INFORMASJON
Åpenhetsloven gir enhver rett på informasjon fra oss knyttet til hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til de tjenestene vi tilbyr.
Dersom du har spørsmål knyttet til dette, ber vi om å bli kontaktet på følgende epostadresse: firmapost@byggogmaskin.no.

 

Helge Skjelby
Daglig leder
Bygg og Maskin as